Managementul organizației

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori numiţi de AGA pentru un mandat de 4 ani, care va expira la 1 noiembrie 2022. Conform Actului Constitutiv al Autonom, la orice moment, majoritatea administratorilor companiei vor fi administratori neexecutivi. Consiliul de Administraţie supraveghează activitatea Directorului General, iar orice membru al Consiliului de Administraţie are dreptul de a solicita de la Directorul General informaţii privind conducerea operativă a companiei.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de:
 • Îndeplinirea tuturor obligaţiilor privind realitatea vărsămintelor efectuate de acţionarii Autonom;
 • Existenţa reală a dividendelor plătite;
 • Existenţa registrelor cerute de lege și corecta lor ţinere;
 • Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;
 • Îndeplinirea oricăror altor îndatoriri impuse de lege ori de Actul Constitutiv.

Președintele Consiliului de Administraţie coordonează activitatea Consiliului de Administraţie și raportează în faţa AGA cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie poate decide valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu majoritate de voturi. În caz de paritate, votul Președintelui Consiliului de Administraţie va fi decisiv.

Sediul profesional al fiecărui membru al Consiliului de Administraţie, precum și al Directorului General este în Municipiul Piatra Neamț, Str. Fermelor, Nr. 4, judeţul Neamţ.

În momentul pregătirii acestui raport, Consiliul de Administraţie al Autonom este format din următorii membri:

Nume şi prenume

Calitate

Data numirii

Data expirării

Mihaela-Angela Irimia

Președinte al Consiliului de Administrație

1 noiembrie 2014

1 noiembrie 2022

Elena-Gianina Gherman

Membru în Consiliul de Administrație

7 noiembrie 2014

1 noiembrie 2022

Dan Iacob

Membru în Consiliul de Administrație

7 noiembrie 2014

1 noiembrie 2022

Conducerea operativă a grupului este delegată de către Consiliul de Administraţie unui Director General, care reprezintă compania în raport cu terţii și în justiţie. În prezent, directorul general al Autonom este Mihaela-Angela Irimia, numită în această calitate la data de 1 noiembrie 2014, pentru o durată nedeterminată. De asemenea, în proces decizional, Marius Ștefan și Dan-George Ștefan, fiecare având calitatea de salariat al Autonom, au un rol decizional și o contribuţie determinantă cu privire la strategie și direcţiile de dezvoltare ale grupului.

În ultimii 5 ani, nici unuia dintre membrii Consiliului de Administrație sau Echipei Executive nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru al Consiliului de Administrație, sau supervizare a unei societăți comerciale. În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte unul dintre membri ai Consiliului de Administrație sau echipei executive Autonom. În ultimii 5 ani, nu au existat litigii sau proceduri administrative în care a fost implicat oricare dintre membrii menționați mai sus, referitoare la activitatea acestora în cadrul companiei, precum și acelea care privesc capacitatea lor de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul companiei.

Echipa de conducere:

Strategie și Politici

Încă de la începuturile companiei, viziunea Autonom a fost să fie un model de business autentic și să aibă un impact pozitiv în societate și în mediu. Implicarea în comunitățile din care facem parte prin sprijinirea educației este o parte integrantă din cultura noastră organizațională.

Înțelegem impactul pe care compania noastră îl poate avea în mediu și în comunitate, iar schimbările climatice au devenit o preocupare majoră la nivel mondial. Este responsabilitatea fiecăruia, companie sau individ, să contribuie la păstrarea și crearea unei lumi mai bune, mai sigure și mai curate, un loc prietenos pentru a ne bucura de viață și de muncă. Suntem conștienți modul corect de abordare este acela de a acționa preventiv, înainte de a se atinge anumite praguri critice, poate chiar ireversibile.

Aplicarea practicilor de sustenabilitate ne plasează printre companiile de top care demonstrează preocupări relevante în chestiuni precum creșterea calității vieții, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor naturale, toate fiind rezultate ale implementării corecte a acțiunilor de sustenabilitate.

Politici aplicabile

Punem un accent major pe aspectele de importanță materială atât pentru Autonom, cât și pentru părțile interesate. Scopul nostru este acela de a asigura produse/procese/servicii în condiții de deplină securitate, atât pentru factorul uman, cât și pentru mediul înconjurător, respectând cerințele clienților noștri.

În centrul preocupărilor noastre se află permanent
 • Calitatea serviciilor oferite clienților noștri, în vederea încrederii și satisfacției acestora,
 • Omul care are dreptul la o viață sănătoasă, într-un mediu adecvat și
 • Mediul și resursele naturale, care trebuie protejate și valorificate cât mai eficient.
Astfel, pentru a sprijini angajamentul nostru față de clienți, angajați și mediul înconjurător, organizația a implementat în 2021 o Politică integrată de calitate-mediu-securitate în muncă, care poate fi accesată la următorul link https://www.autonom.ro/politica-integrata și care atestă conformarea sistemului de management cu standardele:
  • ISO 9001:2015 „Sistemul de management al calității”,
  • ISO 14001:2015 „Sistemul de management al mediului”,
  • ISO 45001: 2018 „Sănătate și securitate ocupațională”.

Pentru satisfacerea cerințelor partenerilor noștri și pentru obținerea performanțelor economice, ne angajăm să revizuim periodic politica în domeniul calității -protecția mediului - sănătate și securitate ocupațională, pentru a fi în permanență adecvată realităților din organizație.

Obiectivele generale sunt:
 • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat - protecția mediului, sănătate și securitate ocupațională;
 • Creșterea încrederii și satisfacției clienților;
 • Îmbunătățirea performanței de sănătate și securitate ocupațională, reducerea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale, pentru toate persoanele participante la procesul de muncă, identificarea, monitorizarea activităților cu pericol deosebit și iminent;
 • Perfecționarea, instruirea și îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a personalului, pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea prevederilor din domeniul sănătate și securitate ocupațională, cuprinse în documentul de management integrat, a cerințelor legale în vigoare, precum și a celor cuprinse în proiectele și tehnologiile adoptate;
 • Îmbunătățirea managementului resurselor naturale, utilizarea susținută a resurselor regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului și a generării deșeurilor, precum și eliminarea responsabilă și în siguranța deșeurilor;
 • Promovarea unui dialog deschis și continuu cu părțile interesate;
 • Susținerea inițiativelor publice și a programelor guvernamentale destinate protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale.
Planuri de acțiune stabilite
 • Formarea de personal specializat în domeniul QMS (Quality Management System);
 • Elaborarea și transmiterea chestionarelor de evaluare a satisfacție clienților;
 • Asigurare de personal calificat pentru SSM (Sănătate și securitate în muncă);
 • Îmbunătățire capacitate de răspuns în situații de urgență.

Având în vedere expunerea ridicată a șoferilor din diviziile noastre la pericolele din trafic, atenția noastră a fost menținută asupra regulilor de conduită de siguranță în trafic rutier. Organizăm intern un Curs de conducere preventivă, voluntar pentru toți angajații, dar obligatoriu pentru cei care au fost implicați într-un accident rutier și de asemenea, acesta trebuie refăcut anual.

Compania VMS (Vehicle Management Systems SRL), parte din grupul Autonom, oferă Servicii de transport persoane și închiriere autovehicule cu șofer, a obținut certificarea ISO 39001: 2012 - Managementul siguranței rutiere. În urma acesteia, s-au stabilit și monitorizat obiective și factori de performanță pentru siguranța rutieră. Spre exemplu, a fost implementat un proces de selecție și de motivare a șoferilor, planificarea rutelor, un număr permis de ore de șofat, viteza de deplasare, starea tehnică a vehiculelor, conștientizarea, instruirea și starea fizică a șoferilor, reguli privind purtatul centurii de siguranță, conduită recomandată în trafic sau echipamente de protecție, în funcție de vehiculele utilizate.

Aliniere la standarde de raportare financiară, politici, audit

Viziunea noastră este să devenim un model de excelență în management, afaceri și acțiuni de responsabilitate socială.

Sistemul de management integrat calitate - protecția mediului - sănătate și securitate operațională, asigură cadrul benefic pentru desfășurarea activității. Pe lângă acesta, fluxurile principale sunt monitorizate și auditate intern periodic.

Punem un accent deosebit pe transparență în raportarea financiară și urmăm îndeaproape standardele internaționale în vigoare. Realizăm periodic audituri externe financiare, susținute de către o companie externă de terță parte.

În luna decembrie, Autonom a lansat pe Bursa de Valori din București primul program de obligațiuni corporative din România și a atras în tranșa inaugurală investiții de 48,03 milioane de euro, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative realizată de o companie antreprenorială românească și prima emisiune de tip Sustainability-Linked Bonds (Obligațiuni Corelate cu Obiectivele de Sustenabilitate) de pe piața locală. O parte importantă din capitalul atras va fi utilizat pentru investiții în tranziția către flote verzi, element cheie pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei.

Succesul emisiunii de obligațiuni corporative AUT26E este completat de primirea din partea Fitch Ratings a ratingului de credit negarantat de rang prioritar „B(EXP)/RR5”, atribuit pentru întregul program de emisiune de obligațiuni propus de Autonom.

Obligaţiunile corporative Autonom Services S.A. au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală a Bursei de Valori București, segmentul obligaţiuni, în data de 08.12.2021 și se tranzacţionează sub simbolul AUT26E, având o valoare nominală de 10.000 euro, scadenţă de cinci ani și o dobândă fixă de 4,11%, plătibilă anual, ajustabilă potrivit mecanismului de step-up cu 0,30 puncte procentuale în cazul neîndeplinirii obiectivelor de performanță în sustenabilitate detaliate în următorul link - https://bvb.ro/juridic/files/AUTONOM%20SERVICES_prospect%20de%20baza_10.11.2021%20-%20semnat%20ASF.pdf.